Inititativ

Bi-O’s konseptutvikling for plantedatase

Bi-O as er et selskap som er sprunget ut fra en omfattende og langsiktig visjon for å etablere et omstillingsprosjekt (eksempler på det kan ses her). For å begynne et sted, har vi i flere år fokusert på bærekraftig matproduksjon, og i det siste på de informatiske og logistiske oppgavene som må løses før de større visjonene kan begynne å ta form.

Bi-O har i mange år arbeidet med konsepter for et databaseprosjekt fordi vi har hatt behov for det i eget arbeide med komplekse dyrkingssystemer der et stort antall arter og sorter er involvert. Vi har, i likhet med så mange andre, utviklet ulike manuelle og halvmanuelle systemer, stort sett basert på regneark og billedarkiver, men dette vokser fort ut av sine rammer og blir vanskelig å vedlikeholde og versjonere.

Det vi etter hvert kom fram til som nokså åpenbart er at alle slike systemer vil måtte bruke minst tre hovedgrupper data:

  • Kjernedata: generelle data om arter og sorter som er universelt gyldige
  • Eksterne data: vær- og klimadata f.eks
  • Brukerdata: oversikter over hvilke arter og sorter brukeren dyrker og data for alle viktige sider ved arbeidet med disse i tid og rom

Enten disse databasene lever innenfor én organisasjon, og til og med på samme server, eller fordeles på ulike organisasjoner, er det snakk om separate systemer som så skal kommunisere seg i mellom. I programmeringsspråk innebærer dette utstrakt utvikling av API’er, noe som er omfattende arbeide og vil utgjøre mesteparten av utviklerarbeidet ifm slike løsninger.

plantedatabase-skisse
Foto: Bi-O. Tavle fra en utviklingssesjon på Snippen i Maridalen i 2017

Første implementering for KVANN

I løpet 2019/20 har vårt arbeide ført til at vi har fått utviklet en første konkretiseringen av våre konsepter, og dette har skjedd i forlengelse av at Bi-Os Karl Aakerro har vært nettstedsansvarlig for foreningen KVANN.

Her er kjernedata og brukerdata integrert i en felles løsning bygget i WordPress (med et programtillegg som heter Pods (pods.io) som etablererer separat databaseløsning innenfor WordPress). Den løsningen har nå

  • et internt oppslagsverk med aktuelle familier, slekter, arter og sorter
  • system for å opprette aksesjoner over konkret materiale som deles mellom medlemmene av KVANN
  • system for å aktivere aksesjoner på medlemsprofil og
  • system for å vise hvilke aksesjoner man deler frø og plantemateriale som så automatisk oppdaterer en katalog.

I løpet av høsten / tidligvinteren 2020 skal denne databasen kvalitetssjekkes og man skal begynne å opprette aksesjoner slik at medlemmer kan aktivere disse og ta i bruk katalogen.

Bi-O: Forsiden av plantedatabase for KVANN

Behov for et selvstendig system vokser fram

Problemet er at det å bygge og vedlikeholde en kjernedatabase er en tung oppgave: Allerede nå ligger det ca 4000 arter og et tilsvarende antall sorter inne i systemet, og det blir fort et hundretalls datafelter pr. enhet, nærmer vi oss fort 1 million datafelter totalt.

Det vil i praksis ikke være mulig for en frivillig organisasjon som f.eks KVANN å gjøre et slikt arbeide, og det vil heller ikke være rasjonelt at slike data skal ligge lokalt hos en slik bruker, til det vil risikoen for rot og tap av data være for stor.

Siden det allerede eksisterer mye brukbare data, og siden dette er et system mange kan dra nytte av og bør ha tilgang til, har Bi-O besluttet å utvikle systemet til en generell løsning med riktig styring, vedlikeholdsstrukturer og tekniske ressurser.

Dette innebærer naturligvis å gi avkall på de kommersielle mulighetene som kunne ligget i å etablere denne kjernedatabasen selv og drevet alt på en kommersiell basis som en service knyttet til andre produkter, men vi har sett det som viktig at kjernedataene er kontrollert av et eget ideelt organ rigget kun for dette formålet, og det har vi ment bør være en ideell stiftelse.

Bi-O vil med dette grepet kunne konsentrere seg om de tekniske sidene og på den måten støtte prosjektet på best mulig måte, samt på en ryddig måte på linjer med andre aktører kunne utvikle egne produkter og tjenester som benytter og tilgjengeliggjør disse dataene.

Les mer om organisasjonen her.