Organisasjon

Valg av organisasjonsform

Det er tre hovedgrunner for valg av ideell stiftelse som organisasjonsform for dette prosjektet:

 • Det finnes mye data av høy kvalitet i store, både offentlige og private, organisasjoner (som genbanker o.l.). Mye av dette utvikles i allmennyttig hensikt og er finansiert av offentlige midler. En idéell stiftelse med allmennyttig formål om å tilgjengeliggjøre slike data, vil være den riktige plattform for å opprette utvekslingsløsninger med disse institusjonene.
 • Det vil være en stor verdi for et slikt system om brukerne kunne bidra med egne data, som bilder, observasjoner, og autogenererte brukerdata for å berike dataene til felles nytte. Altså en form for wikipedia-modell (dog med høyere grad av standardisering av data). Også her vurderes en selvstendig og uavhengig stiftelse den optimale garantist og forvalter.
 • Prosjektet skal gjøre en veldig spesifikk jobb som letter bl.a. medlemsorganisasjoners arbeide, og bør derfor ikke selv være en medlemsorganisasjon med alle de aktiviter og administrative prosesser det innebærer. Stiftelser kan riktignok ha medlemsorganer som del av sin formelle organisasjon, men dette prosjektet bør i utgangspunktet ha en så slank og effektiv organisasjon som mulig, og velger derfor en modell med styret som eneste beslutningsorgan, dog med en rådgivende referansegruppe som støttefunksjon.

Formål

Stiftelsen skal

 1. Være en globalt tilgjengelig non-profit tjenesteyter.
 2. Eie og vedlikeholde en åpent tilgjengelig database med kjernedata om nyttearter for dette formålet
 3. Sørge for at dataene er strukturerte og kan benyttes i andre systemer på en forutsigbar måte
 4. Utvikle og administrere retningslinjer for datakolleksjon for å kvalitetssikre dataene
 5. Utvikle og effektuere systemer for sertifisering av personell
 6. Inngå avtaler med dataleverandører og sørge for gode utvekslingssystemer
 7. Inngå avtaler med systemleverandører for utvikling og drift av teknisk infrastruktur for den sky-baserte tjenesten
 8. Sørge for at det utvikles systemer for best mulig interaksjon med systemets målgruppe for å fange opp brukernes ønsker og behov

Styre

Vi tar sikte på å finne minimum 3 motiverte medlemmer for å komme i gang, men det burde antagelig bestå av minst 5 i løpet av et par år. Kanditater så langt:

 • Lone Dybdal, som er styreleder i KVANN, filosof og jobber som sekretær for Etikkrådet (i Oljefondet).

/////

Referansegruppe

En referansegruppe er viktig som en plattform for uformell nettverksbygging og rådgivning. Deltakere så langt:

 • Morten Rasmussen. Bakgrunn som planteforedler og arbeide med plantegenresurser. Har i mange år arbeidet med bevaring og bærekraftig bruk av plantemangfold i norden, og er i dag seniorrådgiver ved det norske nasjonale program. Han utarbeidet det formelle grunnlaget til etablering av KVANN sammen med og Bi-Os Karl Aakerro, og har siden vært en viktig uavhengig rådgiver for Bi-Os arbeidet med plantedatabaseløsningen for kvann.no, og videre for konseptene og strukturen for denne stiftelsen. Mer info
 • Stephen Barstow. Plantefaglig leder i KVANN, og en av initiativtakerne til foreløperen «Planteklubbene» i forbindelse med Norsk genressurssenter. Mer info
 • Dag Endresen. Planteforsker. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. GBIF nodeleder for Norge. Tidligere arbeidet med datasystemene i Nordisk Genbank (Nordgen). Mer info
 • Rukaya Sarah Johaadien. Informatiker/dataforsker. Teknisk kontakt for GBIF Norge. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. Arbeider med data, utvikling og vedlikehold. Mer info
 • Kjell-Åke Lundblad. Datavitenskapsmann og biologisk systematikkentusiast, som for tiden jobber i NordGen – Nordisk Genressurssenter, som IT- og dokumentasjonsansvarlig. Mer info

Partnere for tilgang til biovitenskapelige data

Partnere som førstegangsbrukere

 • KVANN vil bli invitert på grunn av prosjektets historie, siden de allerede har investert i et databasesystem levert av Bi-O, et system som vil dra nytte av dette initiativet
 • Vi har begynt å invitere andre partnere

Partnere for tekniske løsninger

Bi-O AS vil ta ansvaret for å bygge opp og drifte de tekniske aspektene, og dette vil bli regulert gjennom en egen avtale mellom Bi-O og stiftelsen som sikrer stiftelsens behov på dette området, og Bi-Os behov for inntjeningsmuligheter som en viss kompensasjon for initieringsarbeidet og for ideen. Dette innebærer at Bi-O står for

 1. den skybaserte kjernedatabasen
 2. en skybasert brukerløsning der alle kan registrere profil med sine arter og sorter
 3. systemene for installasjon på brukernes egne nettløsninger

Bi-O AS skal ikke delta i stiftelsens indre liv, men det er viktig at det er løpende kontakt med styret og referansegruppen med hensyn til vitenskapelig og teknisk informasjon.

Det vil også bli invitert enkelte andre teknologipartnere i en organisk prosess etter som prosjektet utvikler seg, og Bi-O vil bidra til å fasilitere denne prosessen som del av avtalen.

Partnere for administrasjon og regnskap

Den viktigste økonomiske aktiviteten i stiftelsen vil være sentrert rundt de tekniske aspektene, i hvert fall de første årene. Og siden dette kommer til å bli outsourcet, er det veldig lite intern økonomisk aktivitet. Målet er å holde ting så enkle som mulig slik at styret kan kontrollerer aktivitetene med bare noen få møter per år, og med lite behov for løpende administrativt arbeid.

Sekretær og offentlig kontakt

Styret oppnevner en formell sekretær og offentlig kontakt. Siden stiftelsens mål er å være en fasilitator, trenger ikke denne aktiviteten innebære mye arbeid og kan i stor grad erstattes av automatiserte systemer, i tråd med fokus og mål for prosjektet selv.

Regnskap

Tripletex regnskapssystem er systemet Bi-O AS bruker selv. Bi-O vil tilby assistanse med å sette opp dette og gjøre det faktiske arbeidet sammen med sekretæren så lenge det er behov for det. Når finansieringen tillater det, er det å anbefale å involvere et regnskapsbyr å som bruker Tripletex.

Revisjon

Partner Revisjon AS. Stiftelser er forpliktet til å bruke en revisor registrert hos Finanstilsynet (Finanstilsynet): en registrert eller statsautorisert revisor. Partner Revisjon er klar til å ta dette ansvaret for en rimelig pris, som et bidrag til det ideelle formålet for dette initiativet. Vi er takknemlige for dette. De er også kjent med Tripletex.